VÅR POLICY

Hur vi jobbar med policys

Policys är grundläggande regler som skapar tydlighet och enhetlighet på arbetsplatsen. De säkerställer skydd, säkerhet och rättvisa för alla anställda och främjar en positiv företagskultur. Genom att följa policys kan vi på Installationsgruppen arbeta mot gemensamma mål och värden samtidigt som vi bevarar säkerheten och välbefinnandet för alla.

I nedanstående flikar kan ni läsa om våra policys.

Inledning

Målsättning med denna policy är att skapa en arbetsplats fri från alla typer av missbruk. På Installationsgruppen Bohuslän AB är det inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller narkotika på arbetsplatsen. Alkohol får undantagsvis intas vid tillfällen som är godkända i enlighet med vår representationspolicy.

All ickemedicinsk användning av droger är förbjuden. Befattning med narkotika utgör brott enligt svensk lag och accepteras inte i någon form.

En påverkad person är en säkerhetsrisk både för sig själv, arbetskamraterna, företaget och övriga samhället. Missbruk har en negativ inverkan på arbetsprestationen, närvaron och kan bidra till bristande arbetsmiljö på arbetsplatsen. Men det är inte bara en fråga om effektivitet, lönsamhet och trivsel. Det är också en fråga om medmänniskor och deras familjer.

Det är allas skyldighet att hjälpa en medarbetare som missbrukar. Medarbetaren ska också av företaget få hjälp med rehabilitering. Medarbetare med missbruksproblem ska, utan att vara orolig för anställningen, kunna vända sig till närmaste chef, skyddsombudet eller Företagshälsovården och ska kunna räkna med att få hjälp att ta sig ur sitt beroende.

Målsättning

 • Vi vill tydliggöra vår inställning till alkohol, droger och spelmissbruk.
 • Verksamheten ska vara helt fri från missbruk.
 • Vi vill förhindra att alkohol- och drogrelaterade tillbud och olyckor uppkommer.
 • Vi vill påverka medarbetare med ett missbruk att, innan det är för sent, inse sin situation och medverka till en rehabilitering.
 • Alla ska agera för att hjälpa och stödja individen.
 • Vi vill att alla ska bidra till att attityden till droger inte är OK.
 • Alla medarbetare ska vara väl insatta i denna policy och chefer med personalansvar ska få regelbunden utbildning och information.

Chefens ansvar

 • Att se till att vår policy efterlevs
 • Att ingripa utan dröjsmål om du får kännedom om att någon vistas på arbetsplatsen påverkad av droger eller alkohol.
 • Att vidta åtgärder om du misstänker eller får kännedom om att någon medarbetare har ett pågående eller begynnande missbruk.
 • Vid misstanke om att en anställd är påverkad kan vederbörande tas med till företagshälsovården för provtagning.

Medarbetarens ansvar

 • Att se till att denna policy efterlevs.
 • Att avstå från all användning av alkohol som riskerar att gå ut över arbetet och förmågan att utföra arbetsuppgifterna.
 • Att avstå från all ickemedicinsk användning av droger.
 • Om du skulle drabbas av alkohol- eller drogproblem aktivt medverka i den rehabiliteringsplan som görs upp i samråd med företaget.
 • Om du misstänker att någon medarbetare har missbruksproblem ta ditt ”medmänskliga ansvar” och ta initiativ till åtgärder. Men det är chefen som har det formella ansvaret för att dessa genomförs.

Personalaktiviteter/representationspolicy

När vi representerar företaget vid personalaktiviteter, kundbesök eller dylikt uppträder vi professionellt och tar ansvar för vårt agerande. Var och en ansvarar för att hålla en måttlig konsumtion av alkohol.

Vid interna personalaktiviteter där alkoholhaltig dryck serveras, ska detta vara i måttlig mängd och alkoholfria alternativ skall alltid finnas.

Arbetar man dagen efter en personalfest gäller – precis som alla andra dagar – att man ska vara fullt tjänstbar.

Åtgärder

Åtgärder vid misstanke om pågående missbruk

 1. Vidtala medarbetarens närmsta chef om din misstanke.
 2. Närmsta chefen ansvarar för att ett orossamtal genomförs med den anställde.
 3. Den anställde konfronteras med misstanken och erbjuds hjälp hos företagshälsovården.
 4. Den anställde erbjuds att genomgå provtagning hos företagshälsovården i nära anslutning eller direkt efter mötet. Vid misstanke om missbruk kan oanmälda drogtester komma att bli aktuella.

Åtgärder vid ett enskilt tillfälle då någon anställd skulle komma till arbetet påverkad av alkohol/droger.

 1. Individen skall omedelbart tas ur tjänst.
 2. Närmsta chef ska ingripa och se till att individen kommer hem på ett säkert sätt.
 3. Närmsta chef ska nästkommande arbetsdag ansvara för att händelsen utreds, och informerar VD.
 4. Testning/läkarundersökning skall ske av företagsläkare. Närmsta chef ansvarar för att boka tid hos företagshälsovården.
 5. Efter läkarbesöket sammankallas ett möte där läkaren, individen och närmsta chef deltar. Lämpliga åtgärder vidtas.
 6. Närmsta chef ansvarar för att uppföljning av händelsen görs.

Åtgärder vid konstaterat missbruk av alkohol och droger

 1. En rehabiliteringsplan ska upprättas av den anställde, ansvarig chef och Företagshälsovården.
 2. En rehabiliteringsutredning skall skrivas och sändas till Försäkringskassan och man för diskussion med Försäkringskassan om det kommer bli aktuellt med förebyggande sjukpenning under någon period.
 3. VD ansvarar för att avtal upprättas med lämplig aktör som tillhandahåller exempelvis 12-stegsprogram eller liknande avvänjningsprogram, detta görs tillsammans med företagshälsovården vid behov.
 4. I rehabiliteringsplanen ingår att individen frivilligt deltar i anmälda och oanmälda alkohol/drog tester.
 5. Avslutad rehabilitering skall följas av fortsatt stöd till individen.
 6. Dokumentation skall föras löpande under hela utrednings- och rehabiliteringsprocessen.

Åtgärder vid brott mot rehabiliteringsavtalet:

 • VD ansvarar för att orsaken utreds och skall i samråd med individen inom rimliga gränser utarbeta förändringar i avtalet för att säkerställa att rehabiliteringen kan fullföljas så att den anställde kan kvarstå eller återgå i tjänst.
 • Samtliga åtgärder enligt ovan kan, om individen så önskar, ske i samråd med företagshälsovården.
 • Brott mot rehabiliteringsavtalet eller grov misskötsamhet som beror på missbruk av alkohol och droger kan ytterst vara skäl för uppsägning.

Installationsgruppen är specialiserade inom VVS, vi vänder oss till både privatkunder, företag och kommunala bolag där vi erbjuder allt från mindre service och underhåll till nybyggnationer och större entreprenader. Våra har kontor i Uddevalla & Lysekil och är verksamma i Bohuslän.

Här är våra riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i en samlad policy.

Vi ska genomföra ständiga förbättringar och aktivt arbeta för att effektivisera och förbättra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet. Tillbud, olyckor och avvikelser ska rapporteras, dokumenteras och utredas.

Vi ska uppfylla gällande miljö- och arbetsmiljölagar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på verksamheten. Vi har ett ledningssystem som bygger på ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Kvalitet
Vår målsättning är att uppfylla våra kunders förväntningar på utförda tjänster och levererade produkter.

Detta innebär att:

 • Vi ska arbeta för att hela tiden förbättra vår kundnöjdhet.
 • Vi ska välja kvalitetsmedvetna leverantörer.
 • Vi ska utveckla och förbättra våra tjänster och produkter kontinuerligt.
 • Vår personal ska ha relevant kunskap och kompetens och ansvarsfördelningen ska vara klar och tydlig.
 • Våra anställda ska känna att de utvecklas både yrkesmässigt och som individer.


Miljö
Vi ska i vår verksamhet ta hänsyn till såväl människa som att skydda miljön för att förebygga negativ miljöpåverkan.

Detta innebär att vi ska:

 • Minska negativ miljöpåverkan från våra transporter.
 • Hushålla med resurser och göra hållbara val i hela verksamheten.
 • I förebyggande syfte identifiera föroreningskällor och förebygga föroreningar.
 • Stärka miljömedvetenheten hos våra anställda.
 • Påverka våra leverantörer och samarbetspartners att arbeta miljöförbättrande.

Arbetsmiljö
Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor som en naturlig del i hela verksamheten. Vårt mål är att trygga en god och säker arbetsmiljö där våra medarbetare trivs på jobbet. Vårt arbetsmiljöarbete ska bidra till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Ingen anställd ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet, genom god arbetsmiljö skapar vi trivsel och motivation. Förebyggande och tidiga insatser för att motverka ohälsa eller olycksfall är de viktigaste delarna i arbetsmiljöarbetet och genomsyrar alla aktiviteter och våra beslut.

Vi accepterar ingen form av trakasserier, mobbing eller diskriminering på grund av etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller tro.

Verksamhetskulturen ska främja öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Det här gäller hos oss:

 • Vi ska eliminera faror och minska våra arbetsmiljörisker.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samråd och medverkan med arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud och vårt systematiska arbetsmiljöarbete följs upp kontinuerligt.
 • Att arbete planeras så att det ger förutsättning för god hälsa och säkerhet. Självklart ska personlig utrustning, maskiner och fordon vara ändamålsenliga och säkra.
 • Att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med en öppen dialog samt respekt och omsorg för varje medarbetare, där VD har det yttersta ansvaret.
 • Att arbetet ska vara förenligt med ett familjeliv.
 • Att ingen är påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen.
 • Att vid arbetsanpassning och rehabilitering tar vi extern hjälp av företagshälsovården.

Uppförandekoden (Code of Conduct) är etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom vårt företag.

Vi vill också påverka våra leverantörer och samarbetspartners att arbeta enligt våra etiska normer. Uppförandekoden ger våra leverantörer riktlinjer för beslut och hur de ska agera.

Koden bygger på Förenta nationernas (FN:s) Global Compact och är en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö & antikorruption.

Mänskliga rättigheter
Vi stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Vi främjar mångfald och jämställdhet samt trygga och utvecklande arbetsplatser.

Arbetsrätt
Vi respekterar arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och kollektivt förhandla.

Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt gällande lagar och avtal.

Vi tar avstånd från alla typer av barnarbete.

Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna. Diskriminering är förbjudet, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, medlemskap i fackförening och sexuell läggning.

Miljö
Vi strävar efter att följa försiktighetsprincipen. Vi ska producera hållbara produkter/tjänster med låg klimatpåverkan genom hållbara val av material och maskiner.

Uppmuntra och stärka miljömedvetenhet.

Verka för utvecklandet av miljövänlig teknik.

Antikorruption och mutor
Vi strävar efter att uppnå långsiktiga affärsrelationer som en grund för att skapa mervärde för kunder. Vi ska bedriva en legitim affärsverksamhet utan utpressning eller bestickning och där mutor inte accepteras i någon form.